Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van REFLEX Training ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van REFLEX Training en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Artikel 1 – Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met REFLEX Training.

REFLEX Training gevestigd aan de Kaatstraat 20-24, 3513 BK te Utrecht.

Deelnemersovereenkomst:

De overeenkomst tussen REFLEX Training en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan REFLEX Training zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen REFLEX Training en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van REFLEX Training en alle personen die voor REFLEX Training werkzaam zijn en/of door REFLEX Training zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en REFLEX Training komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van REFLEX Training. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van REFLEX Training en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan REFLEX Training aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan REFLEX Training worden verstrekt.

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met REFLEX Training heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met REFLEX Training gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan REFLEX Training gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van REFLEX Training en/of de locatie van REFLEX Training heeft betreden.

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend abonnement bij REFLEX Training af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Kledingsvoorschrift

4.1 De deelnemer is verplicht tijdens de lessen REFLEX sportkleding te dragen, een REFLEX CLub t-shirt, een lange of korte trainingsbroek, worstel-, boks-, teakwondo schoenen of blote voeten. De directie en/of leiding van REFLEX Training kan ter bescherming van de mededeelnemers, apparatuur en de vloeren de deelnemer verplichten zich tijdens de lesuren te voorzien van beschermende materialen, kleding of schoeisel dat voordoet aan de eisen van REFLEX Training. De kosten van eventuele vervangende materialen, kleding of schoeisel komen voor rekening van de deelnemer.

4.2 Voor persoonlijke veiligheid adviseren wij de deelnemer tijdens de Krav Maga lessen een gebitbeschermer en een kruisbeschermer te dragen. Voor de StrikeFit Bokszak trainingen dient de deelnemer zelf bokshandschoenen en eventuele bandages aan te schaffen, voor eigen gebruik.

Artikel 5 - Prijzen en betaling

5.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van REFLEX Training dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan REFLEX Training te zijn voldaan.

5.2 De Deelnemer machtigt REFLEX Training door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan REFLEX Training verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

5.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

5.4 REFLEX Training behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

5.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van REFLEX Training, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van REFLEX Training liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, worden niet gerestitueerd.

5.6 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden voor of op aanvang van de 1e van de maand, wordt er € 15,00 administratiekosten doorberekend. REFLEX Training is gerechtigd om bij uitblijven van betaling alle kosten bij u in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde gelden met zich mee brengt, zowel gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 20% van de som van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 waaromtrent geen bewijs behoeft worden te aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is.

Artikel 6 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

6.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. REFLEX Training zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met REFLEX Training, bij gebreke waarvan REFLEX Training ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

6.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

6.3 REFLEX Training heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

- De Deelnemer zich naar de mening van REFLEX Training schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;

- Als de Deelnemer de regels van REFLEX Training stelstelmatig overtreedt; of

- Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met mede weten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 7 – Risico en Aansprakelijkheid

7.1 Deelnemer is verplicht zichzelf adequaat te verzekeren tegen ziektekosten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

7.2 Deelnemer dient iedere aanwijzing van de directie of leiding in ieders belang ter verzekering van veiligheid en hygiëne en een goed verloop van de activiteiten op te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of bij de sportlokatie aangegeven regels behoudt REFLEX Training zich het recht om u blijvend uit te sluiten van deelname aan activiteiten van REFLEX Training, waardoor het deelnamecontract wordt ontbonden. Reeds betaalde cursuskosten/lesgelden worden door REFLEX Training niet gerestitueerd.

7.3 Het gebruik van de faciliteiten van REFLEX Training voor het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij REFLEX Training is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

7.4 Het is niet toegestaan tijdens de les de lokatie te verlaten zonder dit mede te delen aan de instructeur/lesgever.

7.5 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

7.6 Het dragen van sieraden en/of juwelen tijdens de training is verboden. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

7.7 Zowel REFLEX Training als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

7.8 REFLEX Training en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

7.9 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van REFLEX Training, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

7.10 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van REFLEX Training en ieder ander van wiens hulp REFLEX Training gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 8 – Persoonsgegevens en privacybeleid

8.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan REFLEX Training verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

8.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan REFLEX Training toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van REFLEX Training. De eventuele verwerking van de

persoonsgegevens door REFLEX Training gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). REFLEX Training zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

8.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan REFLEX Training ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van REFLEX Training per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 2017.

9.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

REFLEX Training en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 Iedere rechtsverhouding met REFLEX Training wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en REFLEX Training die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.